Vážení zákazníci, kvůli mimořádně vysokému počtu objednávek trampolín, se může doručení vašich balíčků prodloužit až o 1-2 týdny. Netýká se fashionu a příslušenství. Děkujeme za pochopení!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JUMPING FITNESS, s.r.o. – PRODEJ TRAMPOLÍN
(dále jen „VOP“)

1. Vymezení pojmů
1.1. „Prodávajícím“ se rozumí společnost JUMPING FITNESS, s.r.o., IČ: 28135466, se sídlem Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 255845.
1.2. „Zákazníkem“ se rozumí vždy druhá smluvní strana, jež se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit Prodávajícímu za Předmět prodeje kupní cenu. Zákazník se zavazuje oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů. Zákazníkem je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
1.3. „Objednávkou“ se rozumí objednávka platně učiněná Zákazníkem a potvrzená ze strany Prodávajícího, na základě které bude uzavřena kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem. V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Objednávkou elektronický formulář Prodávajícího.
1.4. „Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem formou Objednávky za podmínek ujednaných v těchto VOP. V případě Smlouvy uzavírané v provozovně Prodávajícího je Smlouva uzavřena podpisem Objednávky ze strany Prodávajícího a Zákazníka. V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem je Smlouva uzavřena potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího. V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Smlouva uzavřena potvrzením znění těchto VOP a odesláním elektronické Objednávky Prodávajícímu a následným potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího. Každou změnu Smlouvy musí Prodávající a Zákazník písemně potvrdit v souladu s těmito VOP, jinak je změna neplatná. Vzorový formulář elektronické Objednávky tvoří přílohu těchto VOP.
1.5. „Předmětem prodeje“ se rozumí věc, jež má být na základě Smlouvy prodána Zákazníkovi ze strany Prodávajícího, a to zejména trampolíny, jak jsou uvedeny a blíže vymezeny v Objednávce, jejich jednotlivé části (díly) nebo jejich příslušenství, dále oděvů a doplňkový sortiment jako například cvičební náčiní a dárkové poukazy. Ve vztahu k dílům a příslušenství trampolín, oděvům a doplňkovému sortimentu platí mezi smluvními stranami pouze ta ustanovení těchto VOP, jež přichází v takovém případě v úvahu.
1.6. „Know - how“ se rozumí určitá původní literární, dramatická, hudební, umělecká a jiná díla ve smyslu autorského zákona České republiky a Bernské úmluvy, používaná v souvislosti s Ochrannými známkami a cvičebním programem JUMPING.
1.7. „Ochrannou známkou“ se rozumí určité slovní, slovní grafické, kombinované ochranné známky a/nebo označení služeb, které jsou ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy ve vlastnictví či užívání Prodávajícího případně jiné osoby s Prodávajícím propojené.


2. Úvodní ustanovení
2.1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího při nákupu Předmětu prodeje v provozovnách Prodávajícího, distančním nebo elektronickým způsobem.
2.2. Provedením Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
2.3. Nelze-li Smlouvu uzavřít z důvodu vyprodání zásob předmětného zboží nebo nemožnosti dodání předmětného zboží z důvodů na straně subdodavatelů Prodávajícího, vyrozumí o tom Prodávající Zákazníka a po domluvě s ním bude Objednávka stornována nebo aktualizována.
2.4. Vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).

3. Cena a platební podmínky
3.1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, uhradí Zákazník kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím a dle data splatnosti uvedeného na faktuře. Faktury vystaví Prodávající před odesláním Předmětu prodeje Zákazníkovi, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
3.2. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Předmět prodeje dle Smlouvy je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárokem na smluvní úrok z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní úrok z prodlení.
3.3. Platby se hradí způsobem určeným Prodávajícím, přednostně převodem na předem určený účet Prodávajícího.
3.4. Prodávající je oprávněn požadovat po Zákazníkovi při uzavření Smlouvy zálohu až do výše 30% z kupní ceny. Zákazník uhradí zálohu na kupní cenu ke dni uzavření Smlouvy. Tato záloha bude započtena na odpovídající část kupní ceny.
3.5. V případě zajištění přepravy Předmětu prodeje na místo určené Zákazníkem se Zákazník zavazuje uhradit Prodávajícímu vedle kupní ceny také náklady vynaložené na zajištění přepravy.

4. Dodací podmínky
4.1. U dodávek bez dovozu přebírá Zákazník Předmět prodeje v provozovně Prodávajícího osobně nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.
4.2. U dodávek bez dovozu přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Zákazníka v okamžiku, kdy byla dodávka přistavena k přepravě nebo převzata Zákazníkem nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.
4.3. Má-li být Prodávajícím zajištěna přeprava Předmětu prodeje z provozovny Prodávajícího na místo určené Zákazníkem, musí být takto uvedeno v Objednávce.
4.4. Při přepravě z provozovny Prodávajícího na místo určené Zákazníkem se Předmět prodeje považuje za předaný Zákazníkovi, jakmile je Předmět prodeje dán k dispozici Zákazníkovi na příchozím dopravním prostředku připravený k vykládce v místě určeném Zákazníkem. Veškerá rizika spojená s vykládkou Předmětu prodeje nese Zákazník.
4.5. Je-li Předmětem prodeje věc použitá, sepíše pověřený pracovník Prodávajícího o předání Předmětu prodeje předávací protokol, ve kterém bude popsán technický stav Předmětu prodeje a jeho případné vady.

5. Převod vlastnictví a výhrada vlastnictví
5.1. Předmět prodeje zůstává i po nabytí účinnosti Smlouvy a předání Předmětu prodeje Zákazníkovi ve vlastnictví Prodávajícího. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází na Zákazníka nejdříve okamžikem úplného uhrazení jeho ceny a splnění veškerých nároků, které uplatňuje Prodávající vůči Zákazníkovi na základě vzájemných smluvních vztahů (výhrada vlastnictví).
5.2. Po dobu trvání výhrady vlastnictví není Zákazník oprávněn dát Předmět prodeje s výhradou vlastnictví do zástavy nebo s Předmětem prodeje jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). Při zadržení Předmětu prodeje, jeho zabavení nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je Zákazník povinen neprodleně vyrozumět Prodávajícího.
5.3. Při porušení povinností ze strany Zákazníka, zvláště pak při prodlení s úhradou jeho peněžitých závazků, je Prodávající oprávněn vyžadovat vydání Předmětu prodeje s výhradou vlastnictví nazpět, a to i bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. Zákazník je v takovém případě povinen Předmět prodeje Prodávajícímu na základě jeho výzvy na své vlastní náklady ihned vydat, a to doručením přímo do provozovny Prodávajícího nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené Prodávajícím k doručení do provozovny Prodávajícího. V opačném případě se má za to, že Zákazník dává svolení k tomu, aby Prodávající sám Předmět prodeje na náklady Zákazníka odebral z místa, kde Zákazník Předmět prodeje umístil.

6. Odstoupení od Smlouvy
6.1. V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku má Zákazník, který je spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje. To platí i v případě, že je Objednávka učiněna distančním způsobem a Předmět prodeje je následně osobně odebrán na provozovně Prodávajícího.
6.2. Možnost odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník, který je spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy musí Prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě Smlouvy získal.
6.3. Zákazník bere na vědomí, že pokud bude snížena hodnota Předmětu prodeje vráceného Zákazníkem, který je spotřebitel, v důsledku nakládání s tímto Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá Zákazník, který je spotřebitel, Prodávajícímu za toto snížení hodnoty Předmětu prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody (spočívající ve snížení hodnoty Předmětu prodeje) je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka, který je spotřebitel, na vrácení kupní ceny.
6.4. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Zákazník, který je spotřebitel, povinen Prodávajícímu vrátit zakoupený Předmět prodeje. Předmět prodeje je třeba vrátit do provozovny Prodávajícího. Prodávající nepřijme Předmět prodeje zaslaný mu na dobírku. Předmět prodeje je třeba zaslat kompletní, bez známek opotřebení či poškození způsobených Zákazníkem, a to v originálním obalu. Předmět prodeje musí být zaslán včetně kompletních dokladů a dokumentace.
6.5. Náklady na vrácení Předmětu prodeje nese Zákazník. Tato informace je ve vztahu k Zákazníkovi poučením ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku, což Zákazník bere na vědomí a potvrzuje uzavřením Smlouvy.
6.6. Prodávající je povinen Zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně Předmětu prodeje, pokud nedojde ke snížení hodnoty Předmětu prodeje, nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla od Zákazníka přijata, případně jiným způsobem dle dohody stran. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Předmětu prodeje několik možností, je povinen Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich; není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Předmět prodeje vrátí.
6.7. Zákazník je obeznámen s tím, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze za výše uvedených podmínek odstoupit zejména od Smlouvy o:
• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.8. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník provést i elektronicky (emailem). K odstoupení od Smlouvy může Zákazník využít vzor dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., dostupný zde.

7. Záruka a odpovědnost za vady
7.1. Předmět prodeje má:
• mít ujednané, vymíněné či obvyklé vlastnosti;
• být doručen v požadovaném množství;
• vyhovovat požadavkům právních předpisů kladeným na daný druh zboží;
• odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena.
7.2. Zákazník uzavřením Smlouvy prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem Předmětu prodeje.
7.3. Je-li Předmětem prodeje věc použitá, prohlašuje Zákazník, že ke stavu Předmětu prodeje, který odpovídá stáří a opotřebení Předmětu prodeje, Zákazník nemá žádné výhrady.
7.4. Pokud převzatý Předmět prodeje nesplňuje výše uvedené požadavky nebo nehodí-li se k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Předmět prodeje tohoto druhu obvykle používá, jedná se o vadné zboží. Za tyto vady Předmětu prodeje Prodávající odpovídá v rámci podmínek stanovených zákonem a touto částí VOP.
7.5. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Předmět prodeje při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Předmětu prodeje dle čl. 4 VOP. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník Předmět prodeje, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
7.6. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Předmětu prodeje v 24 měsíční záruční době. Je-li Předmětem prodeje trampolína, Prodávající odpovídá za vady vzniklé na trampolíně následujícím rozsahu, a to 24 měsíců na na kovový rám a madlo trampolíny nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu nebo v připojeném návodu.
7.7. Záruka se nevztahuje na ty části Předmětu prodeje, které podléhají opotřebení nebo zastarání, tedy zejména na gumolana a výplety trampolíny. Prodávající doporučuje výměnu gumolan a výpletu nejpozději po 300 odcvičených hodinách na trampolíně. Záruka se rovněž nevztahuje na náhradní díly podléhající rychlému opotřebení a vzniklé nerovnosti na rámech (například oděrky apod.), které bez ošetření způsobují rychlejší opotřebení gumolan.
7.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl Předmět prodeje v reklamaci u Prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
7.9. Je-li Předmětem prodeje věc použitá, Zákazník bere na vědomí, že na základě ustanovení § 2167 písm. c) Občanského zákoníku Prodávající neodpovídá u Předmětu prodeje jako věci použité za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Předmět prodeje měl při převzetí Zákazníkem.
7.10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
7.11. Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že ten před převzetím o vadě Předmětu prodeje věděl nebo ji sám způsobil.
7.12. Prodávající poskytuje, nejde-li o použitou věc, záruku 24 měsíců na kovový rám a madlo trampolíny.
7.13. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním Předmětu prodeje (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny). V této souvislosti Prodávající upozorňuje, že Předmět prodeje je určen pro realizaci sportovních cviků JUMPING, přičemž je předpokládáno jeho používání a skladování ve vnitřních suchých prostorách při pokojové teplotě.

8. Uplatnění reklamace
8.1. Zákazník může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy:
• odstranění vady dodáním nové věci nebo díla bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z ceny; nebo
• vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.
8.2. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8.3. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaký způsob odstranění vady dle čl. 8.1 těchto VOP preferuje. Pokud tak neučiní, za preferovaný způsob odstranění vady se považuje odstranění vady opravou. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
8.4. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě (nejméně ve lhůtě 30 dnů u spotřebitele a 90 dnů v ostatních případech) či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.
8.5. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Zákazník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.
8.6. Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Předmět smlouvy větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Zákazník uplatnit právo na slevu z ceny, výměnu Předmětu smlouvy (dodání nové věci nebo díla bez vady) nebo odstoupit od Smlouvy.
8.7. Reklamovaný Předmět prodeje je třeba doručit na adresu provozovny Prodávajícího na adrese Chýnovská 2989, 390 02 Tábor nebo předat na některou z jiných provozoven Prodávajícího. K reklamovanému Předmětu prodeje je nutné přiložit dokumenty, které Zákazník s Předmětem prodeje obdržel (daňový doklad, záruční list atd.). Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na Předmětu prodeje, případně vadu jinak zřetelně a srozumitelně vytknout.
8.8. Zákazník je povinen předložit reklamovaný Předmět prodeje čistý, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení Předmět prodeje, který nebude splňovat zásady obecné hygieny.
8.9. Prodávající se zavazuje informovat Zákazníka o přijetí a rozhodnutí o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Na odstranění vady má Prodávající 30 dní u spotřebitele a 90 dní v ostatních případech. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu Předmětu prodeje, za ušlá zisk Zákazníka z důvodu vady Předmětu prodeje, funkčních vlastností a škod z neodborného používání Předmětu prodeje, a za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

9. Práva a povinnosti Zákazníka
9.1. Zákazník má právo užívat know-how a Ochrannou známku pouze v rozsahu stanoveném Smlouvou.
9.2. Zákazník je povinen užívat know-how a Ochrannou známku pouze na trampolínách písemně schválených Prodávajícím. V případě, že budou trampolíny dodány Prodávajícím, považují se tyto za schválené.
9.3. Zákazník je povinen užívat know-how a Ochrannou známku pouze prostřednictvím osoby k tomu účelu Prodávajícím vyškolené. Zákazník není oprávněn takové školení sám provádět a je povinen využít tzv. master instruktorů Prodávajícího.
9.4. Zákazník je oprávněn užívat know-how a Ochrannou známku ve smluvně dohodnutém rozsahu pouze ve své provozovně, jež je na adrese uvedené v Objednávce.
9.5. Zákazník je povinen umožnit Prodávajícímu, či osobě jím zmocněné, kontrolu užívání know-how a užívání Ochranné známky.
9.6. Zákazník je povinen užívat know-how a Ochrannou známku pouze podle zásad užívání, jež jsou popsány v logo manuálu, který je volně k dispozici na webových stránkách Prodávajícího jumping-fitness.com a v souladu s poctivým obchodním stykem.
9.7. Zákazník je povinen označit veškeré obrazové záznamy pořízené ve spojitosti s užíváním know-how či s užíváním Ochranné známky logem a popisem JUMPING.
9.8. Zákazník je povinen užívat k propagaci know-how a Ochranné známky pouze reklamní materiály písemně schválené Prodávajícím. V případě, že budou reklamní materiály dodány Prodávajícím, považují se za schválené.
9.9. Zákazník je povinen jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno know-how, Ochranné známky nebo zboží Prodávajícího, či osoby blízké Prodávajícího, či osoby spojené či osoby jednající ve shodě s Prodávajícím. Zákazník je povinen nevystupovat v rozporu se zájmy Prodávajícího.
9.10. Zákazník je povinen po dobu trvání platnosti Smlouvy propagovat ve spojitosti s know-how pouze výrobky Prodávajícího.
9.11. Zákazník je povinen užívat know-how i Ochrannou známku tak, aby nebyla snižována prestiž a dobré jméno cvičebního programu JUMPING a/nebo Prodávajícího.
9.12. Zákazník, členové volených orgánů Zákazníka, společníci Zákazníka, osoby blízké se Zákazníkem či členy volených orgánů či společníků, nejsou oprávněni užívat či registrovat označení, které by bylo shodné nebo zaměnitelné s Ochrannou známkou Prodávajícího či by takové označení sloužilo k propagaci zaměnitelného programu s cvičebním programem JUMPING. Tento závazek platí po dobu platnosti této Smlouvy a trvá deset (10) let po jejím skončení.
9.13. Zákazník, členové volených orgánů Zákazníka, společníci Zákazníka, osoby blízké se Zákazníkem členy volených orgánů či společníků, nejsou oprávněni provozovat deset (10) let po skončení této smlouvy činnost shodnou nebo zaměnitelnou s know-how či ochrannou známkou v této Smlouvě uvedenými, či se Smlouvou jinak spjatými.
9.14. Zákazník, členové volených orgánů Zákazníka, společníci Zákazníka, osoby blízké se Zákazníkem či členy volených orgánů či společníků, nejsou oprávněni sdělit jakékoli informace anebo znalosti získané z předaných dokumentů či školení Prodávajícího, či dokumentů označených jako „důvěrné“.
9.15. Zákazník se zavazuje k viditelnému označení své provozovny logem Ochrannou známkou JUMPING a to na svůj náklad.
9.16. Zákazník, členové volených orgánů Zákazníka, společníci Zákazníka, osoby blízké se Zákazníkem či členy volených orgánů či společníků, se zavazuje, že neuzavře žádnou jinou smlouvu, která by svým obsahem mohla ovlivnit plnění této Smlouvy. Současně se zavazuje, že neuzavře jinou smlouvu, která by svým obsahem byla obdobná této Smlouvě. Zákazník se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy neuzavře žádnou jinou smlouvu obdobnou této a zdrží se všech jednání, která by mohla poškodit obchodní činnost ve své provozovně uvedené v této Smlouvě.
9.17. Zákazník se zavazuje, že v provozovně Zákazníka povedou lekce cvičebního sportovního programu JUMPING pouze takové a ne jiné osoby, se kterými Prodávající uzavřel licenční smlouvu, jejíž obsahem je udělení práv instruktorovi předcvičovat a vést lekce či hodiny sportovního programu JUMPING a tato smlouva je zároveň ke dni výkonu práv plynoucích z této smlouvy platná a účinná.
9.18. Zákazník není oprávněn využívat (výdělečně ani nevýdělečně) Ochrannou známku či know-how jiným způsobem, než který tato Smlouva umožňuje, zejména není Zákazník oprávněn Ochrannou známku užívat ve spojení s jinými službami či jiným zbožím (např. výživa, doplňky, oblečení aj).
9.19. Zákazník není oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy postoupit třetí osobě, a to ani částečně. Zákazník není oprávněn poskytnout sublicenci k žádnému z práv dle této Smlouvy.
9.20. Zákazník je povinen zajistit, že Instruktoři budou nabízet Program v souladu s ustanoveními a požadavky uvedenými v Manuálu JUMPING Instruktora který je volně k dispozici na webových stránkách Prodávajícího jumping-fitness.com, tj. zejména na trampolínách s označením JUMPING písemně schváleného Prodávajícím.


10. Závěrečná ustanovení
10.1. Zákazník dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Zákazníkovi a o jeho nákupech. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno níže.
10.2. Údaje o Zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Prodávající veškeré údaje získané od Zákazníka užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové dodání Předmětu prodeje.
10.3. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu nebo korespondenční adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či korespondenční adresu Zákazníka.
10.4. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
10.5. Zákazník má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a v souvislosti s ochranou osobních údajů též Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy týkající se vozidla. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.
10.6. Tyto VOP se mohou v případě dalších, v budoucnu uzavřených smluv odlišovat. Tím není dotčena tato Smlouva.
10.7. Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto, a v Objednávce potvrzeno něco jiného.
10.8. Dohodne-li se Prodávající a Zákazník v konkrétní Smlouvě na jiných (odchylných) podmínkách než jsou uvedeny v těchto VOP, pak se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní podmínky Zákazníka platí pouze v případě, že s nimi Prodávající při uzavření Smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky Zákazníka podmiňují použití těchto VOP výslovným písemným souhlasem Zákazníka, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
10.9. Je-li Zákazník spotřebitelem, uplatní se na něj ustanovení těchto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením určeným na ochranu spotřebitele, která jsou obsažena zejména v Občanském zákoníku.
10.10. Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo formou e-mailu. Byla-li zpráva odeslána z emailové adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití emailové adresy. U sdělení faxem je písemná forma dodržena pouze v případě, že Zákazník předem Prodávajícímu písemně sdělil kontaktní faxové číslo. Písemná vyrozumění, schválení apod. se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená třetím pracovním dnem od prokazatelného odeslání.
10.11. Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
10.12. Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených Prodávajícím a Zákazníkem.
10.13. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České republiky, kdy místní příslušnost smluvní strany sjednávají v sídle Prodávajícího ke dni zahájení soudního řízení.

Příloha č. 1 – Vzorový formulář elektronické Objednávky
profi order form

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JUMPING FITNESS, s.r.o. – ŠKOLENÍ JUMPING
(dále jen „VOP“)

 1. Vymezení pojmů
  • Poskytovatelem“ se rozumí společnost JUMPING FITNESS, s.r.o., IČ: 28135466, se sídlem Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 255845.
  • Instruktorem“ se rozumí vždy druhá smluvní strana, jež má v úmyslu zúčastnit se školení JUMPING pořádaného Poskytovatelem a zaplatit za školení JUMPING Poskytovateli sjednanou cenu. Instruktor se zavazuje oznámit Poskytovateli jakékoliv změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů.
  • Objednávkou“ se rozumí objednávka platně učiněná Instruktorem a potvrzená ze strany Poskytovatele, na základě které bude uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a Instruktorem jejímž předmětem je účast na školení JUMPING a následné užívání Know-how. V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Objednávkou elektronický formulář Poskytovatele.
  • Smlouvou“ se rozumí smlouva o účasti na školení JUMPING a o následném užívání Know-how uzavřená mezi Poskytovatelem a Instruktorem formou Objednávky za podmínek ujednaných v těchto VOP. V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem je Smlouva uzavřena potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele. V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Smlouva uzavřena potvrzením znění těchto VOP a odesláním elektronické Objednávky Poskytovateli a následným potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailové pošty. Každou změnu Smlouvy musí Poskytovatel a Instruktor písemně potvrdit v souladu s těmito VOP, jinak je změna neplatná. Vzorový formulář elektronické Objednávky tvoří přílohu těchto VOP.
  • Školení JUMPING“ se rozumí vzdělávací školení v oblasti fitness se zaměřením na cvičební program JUMPING (cvičební program na trampolínách za doprovodu hudby) pořádané Poskytovatelem, po jehož úspěšném absolvování je Instruktorovi předán ze strany Poskytovatele příslušný diplom potvrzující absolvování školení.
  • Cvičebním programem JUMPING“ se rozumí originální cvičební program JUMPING činěný na trampolínách založený v roce 2001 zakladateli Mgr. Janou Svobodovou a Mgr. Tomášem Buriánkem, jak je tento cvičební program prezentován na webových stránkách jumping-fitness.com.
  • Know - how“ se rozumí Cvičební program JUMPING spočívající v jednolitých unikátních cvičebních prvcích na trampolíně cvičených za doprovodu hudby a dále určitá původní literární (zejména skripta ke Školení JUMPING), dramatická, hudební, umělecká a jiná díla ve smyslu autorského zákona České republiky a Bernské úmluvy, používaná v souvislosti s Ochrannými známkami a Cvičebním programem JUMPING.
  • Ochrannou známkou“ se rozumí určité slovní, slovní grafické, kombinované ochranné známky a/nebo označení služeb, které jsou ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy ve vlastnictví či užívání Poskytovatele případně jiné osoby s Poskytovatelem propojené.

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto VOP upravují práva a povinnosti Instruktora a Poskytovatele při Školení JUMPING.
  • Provedením Objednávky Instruktor stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
  • Nelze-li Smlouvu uzavřít z důvodu obsazení vybraného Školení JUMPING, vyrozumí o tom Poskytovatel Instruktora a po domluvě s ním bude Objednávka stornována nebo aktualizována.
  • Vztahy mezi Poskytovatelem a Instruktorem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).

 

 1. Cena a platební podmínky
  • Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, uhradí Instruktor cenu za Školení JUMPING na základě faktury vystavené Poskytovatelem a dle data splatnosti uvedeného na faktuře, nejpozději však ke dni konání Školení JUMPING. Faktury vystaví Poskytovatel před konáním Školení JUMPING pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č.  563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
  • V případě prodlení Instruktora s úhradou ceny za Školení JUMPING dle Smlouvy je Instruktor povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárokem na smluvní úrok z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní úrok z prodlení.
  • V případě změny jména Instruktora provedené v souladu s těmito VOP a se souhlasem Poskytovatele v termínu pozdějším než 48 hodin před začátkem Školení JUMPING, vzniká Instruktorovi povinnost uhradit poplatek ve výši 20 EUR za účelem úhrady souvisejících administrativních nákladů.

  • Platby se hradí způsobem určeným Poskytovatelem, přednostně převodem a na předem určený účet Poskytovatele.

 

 1. Zrušení účasti na Školení JUMPING a storno podmínky
  • V případě změny jména Instruktora je nutno tuto změnu nahlásit Poskytovateli nejpozději do 48 hodin před zahájením Školení JUMPING. Případné změny jména Instruktora po tomto termínu lze činit pouze po dohodě s Poskytovatelem a za administrativní poplatek ve výši 20 EUR.
  • V případě zrušení účasti na Školení JUMPING má Instruktor právo přihlásit se na Školení JUMPING v jiném volném termínu dle svého výběru, přičemž platba za zrušené Školení JUMPING se mu započítá na úhradu Školení JUMPING v nově zvoleném termínu.
  • V případě, že Instruktor zruší svou účast na Školení JUMPING méně než 14 dní před termínem konání tohoto školení, a nepřihlásí se k účasti na jiném termínu, má Poskytovatel právo uplatnit storno poplatek ve výši 50 % z ceny zrušeného Školení JUMPING, a tento storno poplatek buď započítat vůči uhrazené ceně Školení JUMPING, nebo žádat jeho úhradu ze strany Instruktora.
  • V případě, že Instruktor zruší svou účast na Školení JUMPING méně než 7 dní před termínem konání tohoto školení, a nepřihlásí se k účasti na jiném termínu, má Poskytovatel právo uplatnit storno poplatek ve výši 100 % ceny zrušeného Školení JUMPING, a tento storno poplatek buď započítat vůči uhrazené ceně Školení JUMPING, nebo žádat jeho úhradu ze strany Instruktora.
  • Poskytovatel prohlašuje, že účelem shora uvedených storno poplatků je především pokrytí nákladů a škod, které obvykle vznikají v souvislosti s rušením účasti Instruktorů na Školení JUMPING, která nejsou hlášena v dostatečném časovém předstihu. Instruktor uzavřením Smlouvy bere shora uvedené ujednání o storno poplatcích na vědomí, s tím, že se necítí být tímto ujednáním neúměrně zkrácen.

 

 1. Doba trvání Smlouvy
  • Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy
  • Smluvní strany se dohodly, že doba trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje o jeden rok za podmínek stanovených v této Smlouvě, pokud jakákoliv ze Smluvních stran nedoručí druhé Smluvní straně písemnou žádost o ukončení Smlouvy ke dni skončení doby trvání Smlouvy, a to nejpozději do tří měsíců před ukončením sjednané doby trvání Smlouvy. Opakované prodloužení doby trvání Smlouvy je možné.

 

 1. Práva a povinnosti Instruktora
  • Instruktor má právo užívat Know-how pouze v rozsahu stanoveném Smlouvou.
  • Instruktor je oprávněn užívat Know-how za účelem vedení JUMPING lekcí jakožto instruktor fitness studia provozující Cvičební program JUMPING, a to po dobu trvání této Smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že v případě ukončení této Smlouvy není Instruktor nadále oprávněn užívat Know-how, tj. zejména vést lekce cvičebního programu JUMPING.
  • Instruktor je povinen užívat Know-how pouze na trampolínách písemně schválených Poskytovatelem. V případě, že budou trampolíny dodány Poskytovatelem, považují se tyto za schválené.
  • Instruktor není oprávněn vést Školení JUMPING samostatně a je povinen využít tzv. master instruktorů Poskytovatele.
  • Instruktor je povinen umožnit Poskytovateli, či osobě jím zmocněné, kontrolu užívání Know-how.
  • Instruktor je povinen užívat Know-how pouze podle zásad užívání, jež jsou popsány ve skriptech předaných na Školení JUMPING.
  • Instruktor je povinen užívat k propagaci Know-how pouze reklamní materiály písemně schválené Poskytovatelem. V případě, že budou reklamní materiály dodány Poskytovatelem, považují se za schválené.
  • Instruktor je povinen jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Know-how, Ochranné známky nebo zboží Poskytovatele, či osoby blízké Poskytovatele, či osoby spojené či osoby jednající ve shodě s Poskytovatelem. Instruktor je povinen nevystupovat v rozporu se zájmy Poskytovatele.
  • Instruktor je povinen po dobu trvání platnosti Smlouvy propagovat ve spojitosti s Know-how pouze výrobky Poskytovatele.
  • Instruktor je povinen užívat Know-how tak, aby nebyla snižována prestiž a dobré jméno cvičebního programu JUMPING a/nebo Poskytovatele.
  • Instruktor, osoby blízké s Instruktorem, nejsou oprávněni užívat či registrovat označení, které by bylo shodné nebo zaměnitelné s Ochrannou známkou Poskytovatele či by takové označení sloužilo k propagaci zaměnitelného programu s cvičebním programem JUMPING. Tento závazek platí po dobu platnosti této Smlouvy a trvá pět (5) let po jejím skončení.
  • Instruktor, osoby blízké s Instruktorem, nejsou oprávněni provozovat pět (5) let po skončení této smlouvy činnost shodnou nebo zaměnitelnou s Know-how v této Smlouvě uvedenými, či se Smlouvou jinak spjatými.
  • Instruktor, osoby blízké s Instruktorem, nejsou oprávněni sdělit jakékoli informace anebo znalosti získané z předaných dokumentů či Školení JUMPING Poskytovatele. Instruktor není zejména oprávněn šířit písemné Know-how (skripta předaná na Školení JUMPING) či audiovizuální Know-how třetím osobám.
  • Instruktor, osoby blízké s Instruktorem se zavazuje, že neuzavře žádnou jinou smlouvu, která by svým obsahem mohla ovlivnit plnění této Smlouvy. Současně se zavazuje, že neuzavře jinou smlouvu, která by svým obsahem byla obdobná této Smlouvě. Instruktor se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy neuzavře žádnou jinou smlouvu obdobnou této.
  • Instruktor není oprávněn využívat (výdělečně ani nevýdělečně) Ochrannou známku či Know-how jiným způsobem, než který tato Smlouva umožňuje, zejména není Instruktor oprávněn Know-how užívat ve spojení s jinými službami či jiným zbožím (např. výživa, doplňky, oblečení aj).
  • Instruktor není oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy postoupit třetí osobě, a to ani částečně. Instruktor není oprávněn poskytnout sublicenci k žádnému z práv dle této Smlouvy.
  • Instruktor je povinen nabízet Cvičební program JUMPING v souladu s ustanoveními a požadavky uvedenými ve skriptech ke Školení JUMPING, tj. zejména na trampolínách s označením JUMPING písemně schváleného Poskytovatelem. Instruktor uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu na Školení JUMPING Poskytovatel předal skripta ke Školení JUMPING.

 

 1. Ukončení Smlouvy
  • V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku má Instruktor, který je spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, nejpozději však do dne konání Školení JUMPING.
  • Možnost odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatné účasti na Školení JUMPING.
  • Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Instruktor, který je spotřebitel, povinen Poskytovateli vrátit veškeré Know-how fyzicky předané Instruktorovi Poskytovatelem.
  • Náklady na vrácení Know-how nese Instruktor.
  • Poskytovatel je povinen Instruktorovi vrátit částku plně odpovídající ceně Školení JUMPING, pokud nedojde k jeho realizaci, nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla od Instruktora přijata, případně jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.
  • Odstoupení od Smlouvy může Instruktor provést i elektronicky (emailem). K odstoupení od Smlouvy může Instruktor využít vzor dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
  • Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby s účinky ke dni doručení výpovědi v případě porušení jakékoliv povinnosti Instruktora stanovené v čl. 5 těchto VOP (dále jen „Předčasné ukončení Smlouvy“).
  • V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu porušení smluvních povinností Instruktora je Instruktor povinen uhradit veškeré náklady s předčasným ukončením Smlouvy spojené.
  • Zákazník je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000 EUR (slovy čtyři tisíce euro), a to v případě že Instruktor poruší jakýkoliv závazek stanovený v čl. 5 těchto VOP, na základě čehož dojde k Předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele dle této Smlouvy.
  • Při skončení doby trvání Smlouvy je Zákazník povinen odevzdat Poskytovateli veškeré předané Know-how.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Instruktor dává Poskytovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Instruktorovi. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno níže.
  • Údaje o Instruktorovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel veškeré údaje získané od Instruktora užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou údaje Instruktora předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové zajištění Školení JUMPING.
  • Instruktor souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu nebo korespondenční adresu Instruktora a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovateli na elektronickou adresu či korespondenční adresu Instruktora.
  • Instruktor souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Instruktora, může Instruktor souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  • Instruktor má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a v souvislosti s ochranou osobních údajů též Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Tyto VOP se mohou v případě dalších, v budoucnu uzavřených smluv odlišovat. Tím není dotčena tato Smlouva.
  • Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Instruktora, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto, a v Objednávce potvrzeno něco jiného.
  • Dohodne-li se Poskytovatel a Instruktor v konkrétní Smlouvě na jiných (odchylných) podmínkách než jsou uvedeny v těchto VOP, pak se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní podmínky Instruktora platí pouze v případě, že s nimi Poskytovatel při uzavření Smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky Instruktora podmiňují použití těchto VOP výslovným písemným souhlasem Instruktora, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo formou e-mailu. Byla-li zpráva odeslána z emailové adresy sdělené Instruktorem, nemůže se Instruktor dovolávat zneužití emailové adresy. Písemná vyrozumění, schválení apod. se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená třetím pracovním dnem od prokazatelného odeslání.
  • Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
  • Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených Poskytovatelem a Instruktorem.

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České republiky, kdy místní příslušnost bude určena dle právních předpisů České republiky. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz